logo
 

งานแต่งคาทอลิค!!!

กระทู้ทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

Photo

งานแต่งคาทอลิค

jg พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลสมรสเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน” (มัทธิว 19:5)

การแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่า เป็นเครื่องหมายแห่งความรักระหว่างพระคริสต์และพระศาสนจักร พระคัมภีร์กล่าวว่า “ชายจะละบิดามาดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน ธรรมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร” (เอเฟซัส 5:31-32)

การแต่งงานเป็นพันธสัญญาแห่งความรักระหว่างชายคนหนึ่งกับหญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีพันธะสามประการ คือ ความเป็นหนึ่งเดียว หย่าร้างไม่ได้ และการให้กำเนิดบุตร
ความเป็นหนึ่งเดียว หมายความว่า เราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันได้ ตามที่พระเจ้าตรัสว่า “ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24)

หย่าร้างไม่ได้ หมาย ความว่า เราไม่สามารถหย่าร้างจากคู่ครองของเรา ตามที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใด หย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทำผิดประเวณี” (มัทธิว 19:9) พระศาสนจักรไม่สามารถลบล้างการแต่งงานที่ถูกต้องได้ แต่สามารถประกาศว่าการแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรก การแต่งงานที่ถูกต้องจะยุติลงต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย

คาทอลิกไม่มีอนุญาตให้มีการหย่าร้าง แต่ อนุญาตให้แยกกันอยู่ชั่วคราว ในกรณีที่มีเหตุผลร้ายแรง และเมื่อปัญหาได้ยุติลงให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีก บุคคลที่จำเป็นต้องหย่าร้างหรือแยกกันอยู่จะต้องอยู่คนเดียว ถ้าอยู่กับคนอื่นแบบสามีภรรยา หรือไปแต่งงานใหม่ตามกฎหมายบ้านเมืองจะถือว่าทำบาปผิดประเวณี ซึ่งจะทำให้ผู้นั้นเข้ามารับศีลมหาสนิท หรือรับการอภัยบาปไม่ได้ จนกว่าจะแยกออกจากคู่ใหม่ของตนเอง

การให้กำเนิดบุตร หมาย ความว่า เราต้องยินดีรับบุตรที่จะเกิดขึ้น เราต้องยอมรับบุตรทุกคนที่จะเกิดมา เพราะพระเจ้าทรงประทานให้เรา และนำพวกเขาให้มีความเชื่อตามแบบของคริสตชน ถ้าเราจำกัดจำนวนบุตรด้วยการคุมกำเนินแบอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ เราก็ขัดขวางจุดประสงค์ของการแต่งงาน ตามที่พระเจ้าตรัสว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:28)

5991_13
ลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้า ที่จะให้ความยินดีและความสุขแก่เรา ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล” (สดุดี 127:3)

เกิดพันธะที่ถาวรและเฉพาะบุคคล สามีและภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป ไม่สามารถหย่าร้างไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การแต่งงานจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายจากไป การแต่งงานยังมีพันธะเฉพาะบุคคล เพราะเราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่น ๆ อีกได้ ในเวลาเดียวกัน ได้รับพระหรรษทานเฉพาะศีล พระหรรษทานเฉพาะศีลสมรสก็คือ พระพรที่ช่วยทำให้ความรักระหว่างสามีและภรรยาเข้มแข็งขึ้น และช่วยให้สามีและภรรยาช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรส การสมรสยืนอยู่ภายใต้หลักการสองประการ คือ ความรักของคู่สมรสด้วยกัน และพระหรรษทานของพระเจ้า หากปราศจากพระหรรษทานของพระเจ้า ครอบครัวและการแต่งงานจะล้มเหลว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแม้เพียงครั้งแรกเท่านั้น

ศาสนบริกร

ศาสนบริกรหรือผู้ประกอบพิธีสมรสได้แก่คู่บ่าวสาวนั้นเอง พระสงฆ์เป็นแต่พยานในฝ่ายของพระศาสนจักร พระสังฆราชและพระสงฆ์เจ้าอาวาสสามารถช่วยการแต่งงานได้เฉพาะในเขตปกครองของ ตนเองเท่านั้น พระสงฆ์และสังฆานุกรสามารถช่วยการแต่งงานในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากพระ สังฆราช หรือพระสงฆ์เจ้าอาวาสเท่านั้น
ใครคือผู้ที่สามารถเข้ารับศีลสมรส
คาทอลิกทุกคนที่ไม่มีข้อขัดขวางสามารถเข้ารับศีลสมรส ๆ ได้ ข้อขัดขวางต่าง ๆ ทำให้การแต่งงานไม่เป็นผล ซึ่งอยู่ในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้
- จากพ่อแม่เดียวกันหรือลูกเลี้ยง หรือ ระหว่างพี่น้องชั้นที่หนึ่ง
- ผู้ที่รับศีลบวช ได้แก่ บรรดาสังฆานุกร พระสงฆ์ หรือพระสังฆราช
- นักบวชที่ถวายตัวตลอดชีวิตทั้งนักบวชชายและหญิง
- ผู้ที่เข้าพิธีศีลสมรสมาแล้ว และคู่ครองของเขายังมีชีวิตอยู่
- ผู้ที่แต่งงานตามกฎหมายบ้านเมือง หรือมีพันธะจากการแต่งงานตามธรรมชาติ
- การแต่งงานเพราะถูกบังคับ
- การหลงผิด เกิดความเข้าใจผิดทำให้แต่งงานผิดคน
- หลอกลวง เป็นการโกหกหรือปกปิดสถานะภาพแท้จริงของตนเอง
- อาชญากรรม การฆ่าคู่ครองเก่าเพื่อแต่งงานใหม่
- อายุ ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิง
- การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถาวร สำหรับบุคคลที่ปกปิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของตนไว้ แต่ถ้าพบว่าตนเองเสื่อมสมรรถภาพหลังจากการเข้าพิธีศีลสมรส ถือว่าการแต่งงานนั้นเป็นผล ส่วนการเป็นหมันไม่ทำให้การสมรสไม่เป็นผล
- บุคคลที่ไม่สามารถใช้เหตุผล
- บุคคลที่ปฏิเสธพันธะของศีลสมรส

สิ่งของที่ใช้

สิ่งสำคัญในพิธีศีลสมรส ก็ คือ การแลกเปลี่ยนความสมัครใจในการเป็นสามีและภรรยาและกันและกัน โดยกระทำอย่างเปิดเผยต่อสักขีพยานว่า จะรักและซื่อสัตย์ต่อกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ คำกล่าวสมัครใจนี้จะเป็นผลก็ต่อเมื่อเป็นการกระทำที่มาจากอิสรภาพ และรู้สำนึกตัวดีของทั้งสองคน

คำแนะนำ

เมื่อได้วันที่จะจัดพิธี ควรรีบติดต่อเข้ารับการอบรมอย่างน้อย สองหรือสามเดือนก่อนพิธี และควรติดต่อทางโบสถ์สำรองที่นั่งในก ารอบรมก่อน วันเข้าอบรมควรมาก่อนเวลาเข้าอบรมเพื่อรับเอกสา รประกอบการอบรมและจ่ายเงินลงทะเบียนในกรณีที่จ่ายในวันอบรมและโ ปรดแต่งกายสุภาพ ในกรณีที่สถานที่จัดพิธีที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ หรือ บ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกเข้าอบรมที่โบสถ์พระมหาไถ่ หรือที่โบสถ์อัสสัมบางรัก ให้ปรึกษาคุณพ่อผู้ที่จะทำพิธีให้ เพราะท่านจะให้คำแนะนำและอาจอบรมให้บ่าวสาวโดยตรงเองก็ได้ การยื่นเอกสารและการสัมภาษณ์ เมื่อได้กำหนดวันแต่งงาน ควรรีบติดต่อโบสถ์ที่ต้องการจะจัดพิธ ีอย่างน้อยสามถึงหกเดือน โดยเฉพาะหากคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติคว รอย่างยิ่งที่จะติดต่อกับทางโบสถ์ล่วงหน้าเพราะต้องเผื่อเวลาให ้ทางโบสถ์ในการรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร และจะมีการสัมภาษณ์ป ระวัติว่าที่คู่บ่าวสาวเล็กๆน้อย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอ จัดพิธีศีลสมรส

(ยื่นกับบาทหลวงที่เราต้องการให้ทำพิธีให้โดยต รง หรือบาทหลวงเจ้าวัด) คือ

1.ใบรับศีลล้างบาป ( Baptismal Certificate ) ที่ได้คัดลอกภายในหกเดือนก่อนวันงาน ซึ่งใครที่เคยเ้ขารับศีลล ้างบาปเมื่อยังเล็กๆ ต้องติดต่อไปทางวัดที่รับศีลล้างบาปนั้นๆ เพื่อขอคัดลอกสำเนาใบรับศีลโดยในเอกสารนี้จะสามารถรู้ได้ว่าค นๆนั้นเคยผ่านการแต่งงานรับศีลสมรสมาแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่เคย ผ่านการแต่งงานรับศีลสมรสที่โบสถ์คาทอลิคก็จะไม่มีข้อมูลบันทึก นี้

2.ใบรับศีลกำลัง (Confirmation ) และศีลมหาสนิท (Communion) หมายเหตุ ซึ่งถ้าใครรับศีลล้างบาปตอนโตแบบ จะใช้แค่ใบรับศีลล้างบาปอย่างเดียว เพราะมีข้อมูลระบุวันที่ได ้รับศีลกำลังและศีลมหาสนิทรวมอยู่ในใบรับศีลล้างบาปแล้ว

3. กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นคาทอลิคจะต้องขอรับเอกสารไม่เ คยผ่านพิธีสมรส (หรือเรียกง่ายๆว่าใบรับรองว่ายังโสด) โดยที่ เราต้องกรอกข้อมูลและให้คุณพ่อหรือคุณแม่ลงนามรับรองด้วย

4. เตรียมพยานที่เป็นคาทอลิคไว้สองคน โดยทางโบสถ์จะขอชื่อ นามสกุลและชื่อนักบุญเพื่อใส่ลงในใบ registration คือการจดทะเบียนกับทางศาสนจักร ที่โบสถ์จะออกให้บ่าวสาวและพยา นลงนามหลังพิธีแต่งงาน ซึ่งทางโบสถ์จะต้องเตรียมใบนี้ให้เรียบร้อยก่อนวันงาน อย่าลืม เช็คตัวสะกดให้ถูกต้องด้วย เรื่องการทำ Pre marriage Investigation เป็นแบบสอบถามสัมภาษณ์ซึ่งจะบ่าวสาวสองคนทำพร้อมกันโดยนัดวันเว ลากับคุณพ่อผู้ที่ประกอบพิธี (ตรงนี้ต้องแก้ให้เป็นข้อความค่อนข้างกลางๆ ไม่ต้องอ้างชื่อ)

กรณีนับถือศาสนาต่างกันและกรณีแยกกันอบรม

ถ้าบ่าวสาวมีความต้องการที่จะนับถือศาสนาต่างกันหรือที่เรียกว่ าต่างคนต่างถือ คู่บ่าวสาวยังจำเป็นต้องผ่านการอบรมคู่สมรสจาก ทางโบสถ์คาทอลิคก่อน และ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มอีกเล็กน้อยคือหนังสือรับรองโสด (ท างโบสถ์จะมีแบบฟอร์มให้)
สำหรับฝ่ายที่ไม่ได้นับถือคาทอลิค และ หนังสือคำมั่นสัญญาที่จะเลี้ยงดูบุตรตามหลักของชาวคาทอลิค ให้แก่ฝ่ายที่นับถือคาทอลิค ในกรณีที่บ่าวสาวอยู่คนละประเทศไม่สามารถเข้าอบรมพร้อมกันได้ แนะนำให้ติดต่อและแจ้งให้คุณพ่อที่ประกอบพิธีทราบก่อน ท่านจะใ ห้คำแนะนำและเสนอทางเลือกอื่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีเจ้าสาวเป็นคนไทย และ เจ้าบ่าวเป็นชาวต่างชาติที่มิได้อาศัยอยู่ในเมืองไทย ทั้งสองสามารถแยกกันอบรมได้ โดยเจ้าสาวสามารถอบรมเดี่ยว ณ โบสถ์มหาไถ่ หรือ อัสสัมชัญ และนำใบรับรองผ่านการอบรมมายื่น และนัดสัมภาษณ์กับคุณพ่อที่จะประกอบพิธีให้
ส่วนคุณเจ้าบ่าว ควรติดต่อขออบรมกับโบสถ์ที่คุณเจ้าบ่าวสังกัด อยู่ในต่างประเทศ หรือกับคุณพ่อที่คุณเจ้าบ่าวนับถือ นัดแนะเพื่อทำการอบรมตามธรรมเนียมของประเทศนั้นๆ ซึ่งก่อนจะเร ิ่มทำการอบรม เจ้าบ่าวควรส่งชื่อที่อยู่และโบสถ์ที่คุณพ่อที่จ ะเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์มายังคุณพ่อผู้จะประกอบพิธีทางเมืองไทย เพื่อให้ทางเมืองไทยส่งเอกสารการสัมภาษณ์ Premarriage Investigation ไปให้โดยตรง และเมื่อทำการอบรมและสัมภาษณ์ที่ต่างประเทศแล้ว ทางโบสถ์ที่คุ ณเจ้าบ่าวสังกัดอยู่นั้นจะส่งเอกสารมายังคุณพ่อผู้จะประกอบพิธี ทางเมืองไทยเท่านั้น (เอกสารนี้ไม่สามารถส่งไปที่บ้านของบ่าวส าวได้)
หมายเหตุ: ใบรับรองผ่านการอบรมจากต่างประเทศ อาจจะเป็นเพียงจดหมายรับรอง หรือ แบบฟอร์มที่ประกอบด้วย ชื่อผู้ผ่านการอบรม วันที่ที่อบรม ชื่อบาทหลวงที่ทำการอบรมให้ ชื่อโบสถ์ที่บาทหลวงสังกัดอยู่ รวมทั้งอย่าลืมตราประทับและลาย เซ็นต์ เจ้าสาวควรจะโทรศัพท์ติดต่อกับคุณพ่อผู้ประกอบพิธีทางเมืองไทยส ม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทุกอย่างได้ส่งถึงท่านแล้ว เพรา ะหลังจากได้เอกสารคู่สมรสอาจจะต้องรออย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้เอกสารผ่านการเห็นชอบจากคณะบาทหลวง
ถ้าบ่าวสาวสามารถมาทำการอบรมที่เมืองไทยพร้อมกันได้ อาจจะนัดแ นะเวลาเพื่อเข้ารับการอบรมที่มหาไถ่ (เพราะทางโบสถ์พระมหาไถ่จ ะคล่องเรื่องเอกสารและพิธีภาษาอังกฤษมากกว่า) เป็นภาษาอังกฤษ และ ฝ่ายคู่สมรสชาวไทย (เช่นเจ้าสาวอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างข้างบน) ต้องเข้าอบรมภาคภาษาไทยด้วยอีกรอบ โดยที่คุณเจ้าบ่าวจะมาฟังด้ วยหรือไม่มาก็ได้ การอบรมภาคภาษาไทยจะมีข้อมูลละเอียดมากกว่า เพราะมีการพูดถึงเ รื่องในแง่กฏหมายของการหมั้นและการจดทะเบียน ข้อผูกพันจากการจ ดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการทำพิธีคาทอลิค

ค่าใช้จ่ายหลักๆที่มี

money01

  1. ค่าบำรุงสถานที่ให้กับทางโบสถ์ แล้วแต่กำลังศรัทธา
  2. ใส่ซองให้คุณพ่อที่มาประกอบพิธี แล้วแต่ความสะดวก
  3. ค่าจัดดอกไม้เพื่อใช้ตบแต่งสถานที่ ซึ่งที่พระมหาไถ่และอัสสัม ชัญมีรับจัดดอกไม้ โดยจะแบ่งเป็นหลายราคา ซึ่งหลายคนนิยมใช้ดอกไม้ของทางวัด เพร าะถือว่าได้ทำบุญให้ที่โบสถ์แต่บางคนก็ใช้บริการของนักจัดดอกไม ้ข้างนอก อันนี้แล้วแต่ความชอบและความสะดวก
  4. ค่าช่อเจ้าสาวและช่อถวายแม่พระ
  5. ค่านักขับที่มาช่วยร้องเพลงในพิธี
  6. บ่าวสาวบางคนจัดของว่างเล็กๆน้อยๆให้แขกที่มางานหลังเสร็จพิธีด ้วย ซึ่งจะมีของว่างสักสองชิ้นและน้ำผลไม้และหรือน้ำดื่มด้วยค ่ะ อันนี้จะจัดหรือไม่จัดก็ได้แล้วแต่ความสะดวก
  7. ค่าช่างภาพและช่างวีดีโอ ซึ่งการเลือกช่างภาพและช่างวีดีโอควร เลือกช่างภาพที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพในงานพิธี เพราะช่างที่ มีประสบการณ์จะทราบช่วงการดำเนินกาารในพิธีเป็นอย่างดี และรู้ มุมในการถ่ายภาพโดยที่ไม่รบกวนในพิธี
  8. เบ็ดเตล็ด ให้เด็กที่ช่วยประกอบพิธี พิธีกรในพิธี คนทำความสะอาด ข้อความในการ์ดเชิญ


โหวตให้คะแนนกระทู้นี้

กระทู้ที่ 9874 คะแนนโหวต: 4.1/10 (โหวตแล้ว 18 ครั้ง)

โพสเมื่อ : Monday 11, 2010 at 9:07am
 
ยศ มัธยมศึกษา6

 Sex :
 Post : 704
โพสโดย : THECCR  
IP : (183.89.124.72) ชื่อสมาชิก THECCR
 
 
 
 

Post your comment  : แสดงความเห็น
ชื่อ
Emotions
แสดงความเห็น

logo
ลิงค์แนะนำ : เกมส์ | เกม | เกมส์แต่งตัว | เกมส์แข่งรถ | เกมส์ทำอาหาร | เกมส์ต่อสู้ | game | สถานที่ท่องเที่ยว
เรื่องฮอต : ฟังวิทยุออนไลน์ | ฟังเพลง | ดูหนังออนไลน์ | หวย | รูปตลก | ฝากรูป | กลอน | ดูทีวี| ท่องเที่ยว
ติดต่อเรา | ติดต่อโฆษณา
Copyright (c) 2004 sodazaa.com All rights reserved.